Η μορφή και το περιεχόμενο στην τέχνη

Rammos-detail-5Αν θεωρήσουμε ότι κάθε πράγμα η κατηγορία πραγμάτων, έχει μια εξωτερική μορφή και μια εσωτερική δομή , τότε η μορφή είναι ταυτόσημη με την ιδέα που χαρακτηρίζει το γενικό και πραγματικό πρότυπο των αισθητικών αξιών.

Ότι περιέχετε σε ένα σχήμα, μια μορφή, καλείτε περιεχόμενο.

Δεν υπάρχει περιεχόμενο χωρίς μορφή.

Όταν μορφή είναι τα εκφραστικά και καλλιτεχνικά μέσα τότε μαζί με το περιεχόμενο, το τι παριστάνουν δηλαδή , αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. Πάντα στη δουλεία μου προσπαθούσα να επιτύχω τον συγκερασμό των δύο αυτών όψεων ενός έργου τέχνης μορφής και περιεχόμενου.

Με τη μορφή γίνετε προσιτό και αποκτά αξία το έργο. Η μορφή δίνει νόημα και προκαλεί την αισθητική συγκίνηση του έργου. Για την προβολή αυτή ο κάθε καλλιτέχνης χρησιμοποίει ειδικά τεχνικά εκφραστικά μέσα .

Η μορφή οργανώνει το περιεχόμενο του έργου σε ένα ενιαίο σύνολο , είναι μια ιδιαίτερη συμπύκνωση του περιεχομένου που δίνει ομορφιά ,συγκίνηση και εκφραστικότητα. Πιστεύοντας όλα τα παραπάνω αντιμετωπίζω και εγώ τοπρόβλημα αν ένα έργο τέχνης κρίνετε από το περιεχόμενό του ή τη μορφή του. Νομίζω, πως πρέπει να συνυπολογίζονται και τα δύο στοιχεία υποστηρίζοντας το ένα το άλλο.

Μορφή σημάνει και τρόπος εκτέλεσης . Όλα τα στοιχεία της μορφής ,όλα τα απεικονιστικά μέσα που έχει ένας καλλιτέχνης, νομίζω, γίνονται αισθητικά αξιόλογα όταν προβάλουν και ερμηνεύουν το περιεχόμενο.

Πιστεύω πώς έργο τέχνης χωρίς νοηματικό περιεχόμενο είναι άδειο και χωρίς την μορφική καλλιτεχνική επεξεργασία είναι αισθητικά ασήμαντο . Το ιδανικό θα ήταν η καθαρή μορφή και ή ύλη να συντίθενται και να αποτελούν ένα αδιαίρετο σύνολο τελειότητας.

Η μορφή είναι ο τρόπος ύπαρξης και έκφρασης του περιεχομένου, η εσωτερική οργάνωση ,η ιεραρχία, η διάταξη, η διάρθρωση των στοιχείων του, μέσω της οποίας το αντικείμενο αποκτά σχετική σταθερότητα.

Συχνά η μορφή εννοείται και ως η εξωτερική όψη του έργου, η ορατή .Δηλαδή τα εκφραστικά στοιχεία, όπως το ύφος ,η σύνθεση, τα υλικά και οι τεχνικές του.

Ενώ το περιεχόμενο, είναι το πνευματικό μέρος του έργου, δηλαδή η ιστορία, οι ιδέες, τα συναισθήματα ή τα μηνύματα που παρουσιάζει. Νομίζω πως η βαθύτερη ουσία της τέχνης είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στις ιδέες και την υλη, δεν θεωρώ ότι το έργο τέχνης είναι αντανάκλαση της πραγματικότητας, αλλά η ίδια η πραγματικότητα.

Πιστεύω πως η επικράτηση συχνά στην τέχνη , μονομερών θεωριών όπως , μόνο της μορφής, στερούμενης περιεχομένου (αναπαραστατικότητας), υποστηρίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο την τέχνη της "καθαρής φόρμας " ( φορμαλισμός).

Και άλλοτε πάλι ανάγοντας, μόνο το περιεχόμενο σε υποκειμενικό βίωμα του καλλιτέχνη.

Να διαχωρίζει δηλαδή απόλυτα τη μορφή από το περιεχόμενο ενός έργου τέχνης,

εμποδίζει την αυθεντική καλλιτεχνική αισθητική δημιουργία.

Ράμμος